اطفال

درمان ریشه

ادامه مطلب

 دندان پزشکی اطفال:

شروع رویش دندان های شیری از ۱۸-۴ ماهگی می باشد و تا ۳-۲ سالگی پایان می پذیرد. بهتر است بعد از رویش اولین دندان شیری مراجعه به دندان پزشکی صورت گرفته و هر ۶ ماه چکاپ صورت گیرد.

پوسیدگی های کوچک روی دندان های کودکان را جدی بگیرید چون به سرعت به عصب رسیده و عمیق می شوند و نه تنها از نظر هزینه ها بلکه برای کودک درد و درمان پیچیده تر را به دنبال خواهد داشت.

 

فیشورسیلنت چیست ؟  دندان های آسیا دارای شیارهای عمیق تری بوده که به دلیل تمییز نشدن مناسب، مستعد ایجاد پوسیدگی بیشتر هستند. فیشورسیلنت ماده ای است که توسط دندان پزشک اطفال روی این شیار ها قرار گفته و با نور لیزر سخت می شود و از شروع پوسیدگی جلوگیری می کند. این فرایند کاملا بدون درد و بی حسی است.

فلوراید تراپی

ادامه مطلب

فلوراید تراپی:

فلوراید اثر موضعی روی مینای دندان و استحکام بافت مینا دارد. و باعث ترمیم دوباره مینا در مراحل اولیه پوسیدگی می شود.

ترمیم

ادامه مطلب

 دندان پزشکی اطفال:

شروع رویش دندان های شیری از ۱۸-۴ ماهگی می باشد و تا ۳-۲ سالگی پایان می پذیرد. بهتر است بعد از رویش اولین دندان شیری مراجعه به دندان پزشکی صورت گرفته و هر ۶ ماه چکاپ صورت گیرد.

پوسیدگی های کوچک روی دندان های کودکان را جدی بگیرید چون به سرعت به عصب رسیده و عمیق می شوند و نه تنها از نظر هزینه ها بلکه برای کودک درد و درمان پیچیده تر را به دنبال خواهد داشت.

 

فیشورسیلنت چیست ؟  دندان های آسیا دارای شیارهای عمیق تری بوده که به دلیل تمییز نشدن مناسب، مستعد ایجاد پوسیدگی بیشتر هستند. فیشورسیلنت ماده ای است که توسط دندان پزشک اطفال روی این شیار ها قرار گفته و با نور لیزر سخت می شود و از شروع پوسیدگی جلوگیری می کند. این فرایند کاملا بدون درد و بی حسی است.

ارتودنسی پیشگیرانه

ادامه مطلب

در صورتی که دندان های شیری کودکان به هر دلیل زودتر از موعد از دست برود قبل از اینکه دندان های دائمی جایگزین شود. دندان های مجاور با رشد و انحراف به سمت داخل و فضاهای خالی باعث بسته شدن فضا و مانعی برای بیرون آمدن دندان های دائمی می شوند. جهت جلوگیری از این امر از فضا نگهدار استفاده می شود.

درمان تحت بیهوشی

ادامه مطلب

 دندان پزشکی اطفال:

شروع رویش دندان های شیری از ۱۸-۴ ماهگی می باشد و تا ۳-۲ سالگی پایان می پذیرد. بهتر است بعد از رویش اولین دندان شیری مراجعه به دندان پزشکی صورت گرفته و هر ۶ ماه چکاپ صورت گیرد.

پوسیدگی های کوچک روی دندان های کودکان را جدی بگیرید چون به سرعت به عصب رسیده و عمیق می شوند و نه تنها از نظر هزینه ها بلکه برای کودک درد و درمان پیچیده تر را به دنبال خواهد داشت.

 

فیشورسیلنت چیست ؟  دندان های آسیا دارای شیارهای عمیق تری بوده که به دلیل تمییز نشدن مناسب، مستعد ایجاد پوسیدگی بیشتر هستند. فیشورسیلنت ماده ای است که توسط دندان پزشک اطفال روی این شیار ها قرار گفته و با نور لیزر سخت می شود و از شروع پوسیدگی جلوگیری می کند. این فرایند کاملا بدون درد و بی حسی است.

فهرست